การประเมินสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับภูมิภาค ช่วงที่ 2 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ซึ่งโรงเรียนวัดวนาสันต์ฯได้เสนอโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน/กิจกรรมโรงเรียนธนาคาร เป็นการมาประเมินจากสภาพจริง โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธียุวสถิรคุณ ประกอบด้วยนายชาติชาย ก่อคุณ ผอ.รร.บ้านหนองแวง สพป.มุกดาหาร ประธานคณะกรรมการ/ นายประเสริฐ ปัตโชติชัย ผอ.รร.เต่างอยพัฒนาศึกษา สพม.23 และ นายประจักษ์ พุฒพิมพ์ ศน.สพป.อุบลราชธานีเขต 3 


           ขอขอบพระคุณท่านวิบูลย์ศักดิ์  พระภูจำนงค์ รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4/ ศน.วริศรา  มนูขจร /ศน.เชิดชัย  รักษาอินทร์ และศน.เฉลิมเกียรติ  แก้วมา ตลอดจน ดร.ฐิตาภรณ์  เวียงวิเศษ จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ให้เกียรติมาร่วมต้อนรับ และให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการในครั้งนี้ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง คณะครู นักเรียน และชาวบ้านโศกนาค ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ ทำให้การประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

ข่าว/ภาพ :  ทานิน  จันทะขาล ผอ.โรงเรียนวัดวนาสันต์  เว็บมาสเตอร์ 7

 

   
ประมวลภาพกิจกรรม  
การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัดวนาสันต์

 

 

 

 

 

Go to top