โรงเรียนวัดวนาสันต์ฯ จัดกิจกรรมปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ ตามโครงการปลูกข้าวปลูกปัญญาตามวิถีไทย หนึ่งในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึษาและเป็นการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาไทย เทิดไท้องค์ราชินี ปลูกฝังนิสัยพอเพียงให้กับนักเรียน ที่แปลงนาของโรงเรียน ได้รับเกียรติจาก นายสวรรค์  มันตาพันธ์ เกษตรอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ และ นายสุรศักดิ์  สุระอารีย์กุล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาบ้านใหม่ไชยพจน์ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมกับพี่น้องชาวบ้านโศก หมู่ 4 ตำบลแดงใหญ่ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคน โดยสมาคมราชกรีฑาสโมสร มอบทุนสนับสนุนในโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน จำนวน 10,000 บาท

 

     

 
 
 
 
 
Go to top