เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 นายศักดา  จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 4 พร้อมด้วย นายพนม  ศรีนอก ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลและจัดการศึกษานายมงคล  ฤทธิรณ ประธานคณะกรรมการ นายนิรัญ  ขุมทอง นายอุทยาน ปิตามาตา นางวริศรา  มนูขจร และนางสาวปสุตา  ไชยสงคราม  ได้มาประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 4 ที่โรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี) โดยมี นายโกสุม  มนัสสิลา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการสถานศึกษา  รวมทั้งผู้บริหารสถานศึกษาและครูเครือข่ายสถานศึกษาพอเพียงมาร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการ ได้แก่ นายธนา  โด่งพิมาย  ผอ.รร.วัดสุคันธารมย์ /นายธีราพัฒน์  แก้วพลงาม ผอ.รร.อนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์/ นางมานิตย์  แสนยะบุตร  ผอ.รร.วัดอิสาณ/ นายปัญญา  ไตรทิพย์ ผอ.รร.วัดไพรงาม/ นางสาววิไลวรรณ  กัณหา ครูโรงเรียนวัดศรีสุนทร และ นายศิวานนท์  สวยสว่าง ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร เป็นต้น ซึ่งคณะครูนักเรียนได้จัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานก่อนเข้าห้องประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น

 

Go to top