การจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ 2561 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”