ที่ ศธ 04085/ว 4691

ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2559

เรื่อง เลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”