ที่ ศธ 04085/ว4529

ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559

เรื่อง  แจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปี 2560 งบลงทุนค่าครุภัณฑ์

Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”