ที่ ศธ 04085/ว4724

ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2559

เรื่อง  มาตรการเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยของกระทรวงศึกษาธิการ

Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”