ที่ ศธ 04085/ว4754

ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”