วันที่ 1 ตุลาคม 2562 โรงเรียนวัดวนาสันต์ฯ มีโอกาสได้นำเสนอ Best Practice กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้: Active Learning ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ซึ่งหน่วยการเรียนรู้ที่นำเสนอคือ "คิดเป็น Present ได้" โดยครูจุไรรัตน์  จันทะขาล พร้อมงานวิจัยในชั้นเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนแกนนำกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 อีก 18 โรงเรียน

Go to top