วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนจัดกิจกรรมบูรณาการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมเนื่องในวันลอยกระทง เป็นกิจกรรมเล็กๆที่ช่วยเสริมสร้างทักษะชีวิต ให้นักเรียน โดยแบ่งกลุ่มนักเรียนให้ช่วยกันแบบพี่สอนน้องตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกกระบวนการทำงานเป็นกลุ่ม ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสืบสานงานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

 

Go to top