เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 คณะครูนักเรียนโรงเรียนวัดวนาสันต์ได้ร่วมกิจกรรมการสอบธรรมศึกษาของสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ประจำปี 2559 สนามสอบวัดสระจันทร์ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาคเช้าเป็นการสอบกระทู้ธรรม เขียนเทศนาโวหาร ส่วนตอนบ่ายเป็นการสอบ วิชาธรรม พุทธและวินัย จำนวน 150 ข้อ โดยนักเรียนเข้าสอบในระดับธรรมศึกษาตรีจำนวน 10 คน และคณะครูเข้าสอบธรรมศึกษาโท จำนวน 6 คนGo to top