ขอแสดงความยินดีกับด.ญ.ชนัญชิดา  ดอกไธสง / ด.ญ.นภาวัลย์  ประสมทอง
และนางจุไรรัตน์  จันทะขาล/นางสาวศิรประภา  สุรวิทย์  ครูผู้ฝึกสอน

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ(Presentation) ระดับชั้น ป.4-6 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66  วันที่ 7-9 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดหนองคาย-บึงกาฬ

"ร่วมส่งกำลังแรงใจให้ตัวแทนนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน รร.วัดวนาสันต์ฯ สู่ฝันอันยิ่งใหญ่ในระดับประเทศ" ต่อไป

 Go to top