กลุ่มโรงเรียนบ้านใหม่ไชยพจน์1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 4ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโดยเชิญคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียน ครูวิชาการ ครูแกนนำกลุ่มสาระการเรียนรู้และครูประจำชั้น ป.6 และ ม.3  รวม 52 คน ร่วมกันจัดทำแนวข้อสอบจากการวิเคราะห์ Test blueprint 2559ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี) มีกิจกรรมสำคัญดังนี้
เวลา 09.00 น. แนวข้อสอบอัตนัยเตรียมความพร้อมการทดสอบระดับชาติ โดย ศน.เรณู  เลื่อยไธสง,ครูพรทิพย์ ไชยสุริยวิรัตน์และครูพจนพร  ทิพย์เนตร
เวลา 11.00 น. พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โดย  นายเรืองเดช  ทองศรี  รองผอ.สพป.บุรีรัมย์เขต 4
เวลา 13.00 น. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โดย นายทานิน  จันทะขาล ผอ.รร.วัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี)
เวลา 15.30 น. แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและพิธีปิด โดย นายศักดา  จันทร์ฝอย  ผอ.สพป.บุรีรัมย์เขต 4
     โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 4 พร้อมคณะ ได้เยี่ยมชมการดำเนินงานขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี)สู่สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย

ภาพกิจกรรม


 

Go to top