โรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี) ได้มีโอกาสไปนำเสนอผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศรอบสุดท้าย ปี 2559 ซึ่งผ่านการคัดกรองในรอบลงพื้นที่ รอบที่สอง แล้ว ที่โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 14-16 ตุลาคม 2559 โดยกิจกรรมที่โรงเรียนได้ไปนำเสนอคือ โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมโรงเรียนธนาคาร ซึ่งเป็นการนำเสนอเป็นทีม  ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธียุวสถิรกุล สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้จัดเวที "รวมพลังเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงสัญจร (Together Learning : Sufficiency Living) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิจกรรมประกอบด้วย

- นิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้
- เวียนฐานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- Poster Presentation โดยโรงเรียน BP ปี 2557-2558
- ห้องกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบบ Whole School Approach
- นำเสนอเพื่อคัดเลือกผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ปี 2559 (Best Practice: BP) รอบสุดท้าย
      ในการนำเสนอครั้งนี้นำโดย นายทานิน  จันทะขาล ผู้อำนวยการโรงเรียน นางจุไรรัตน์  จันทะขาล ครูแกนนำผู้รับผิดชอบกิจกรรมโรงเรียนธนาคาร เด็กหญิงกมลศิริ  ช่อไธสง นักเรียนแกนนำ เป็นการนำเสนอผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ภายในระยะเวลา 10 นาที และตอบคำถามอีก 5 นาที โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 คน ขอขอบคุณ ศน.วริศรา  มนูขจร และ ศน.เฉลิมเกียรติ  แก้วมา ที่ได้เดินทางไปให้กำลังและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการนำเสนอครั้งนี้ ซึ่งจะประกาศผลการคัดเลือกระดับประเทศภายในเดือนพฤศจิกายนนี้


 

Go to top