ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

เอกสารแนบ

QR-Code

O1

โครงสร้าง

ข้อมูลการแบ่งส่วนราชการภายใน

โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา

 

O2

ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อมูลชื่อ-นามสกุลและตำแหน่งของผู้บริหารสถานศึกษา

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

ข้อมูลผู้บริหาร

 

O3

อำนาจหน้าที่

ข้อมูลเกี่ยวกับ บทบาท อำนาจหน้าที่ของสถานศึกษาตามที่กฎหมาย กำหนด เช่น พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

อำนาจหน้าที่ของโรงเรียน

กฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑืและวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550

 

O4

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

แผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพขนาดเล็กที่สามารถดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand Alone) โรงเรียนวัดวนาสันต์ฯ

 

O5

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อโรงเรียนวัดวนาสันต์ฯ

Website

Facebook

 

O6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

-พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553   

 พระราชบัญญัติการศึกษาภาบังคับ พ.ศ. 2545   

 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547   

 พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546   

 พระราชบัญญัติ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546   

 ระเบียบคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

 พระราชบัญญัติ ความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539   

 พระราชบัญญัติ มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562   

 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส้งคลัง พ.ศ. 2562

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

เอกสารแนบ

QR-Code

O7

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
Website

Facebook

จดหมายข่าว

 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

เอกสารแนบ

QR-Code

O8

Q&A

ถาม - ตอบ

สอบถามข้อมูล Online ผ่าน Website

สอบถามข้อมูล Online ผ่าน Line official

สอบถามข้อมูล Online ผ่าน Facebook Messenger

 

O9

Social Network

Social Network

Facebook โรงเรียนวัดวนาสันต์ฯ

Line โรงเรียนวัดวนาสันต์ฯ

 
 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

แผนดำเนินงาน

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

เอกสารแนบ

QR-Code

O10

แผนดำเนินงานประจำปี

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนปฏิบัติการประจำปี 2564

 

O11

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรายภาคเรียน

รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2563 (รอบ 6 เดือน)

 

O12

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานประจำปีของสถานศึกษาปีการศึกษา 2563

 

การปฏิบัติงาน

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

เอกสารแนบ

QR-Code

O13

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือครู ระเบียบโรงเรียนบ้านตาอุด ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ครูโรงเรียนบ้านตาอุด พ.ศ. 2563   

 คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ   

 คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคลากร   

 คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานทั่วไป   

 คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานงบประมาณ  

 

O14

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.   

 คู่มือสำหรับประชาชน: การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.   

 คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.   

 คู่มือสำหรับประชาชน: การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.   

 คู่มือสำหรับประชาชน: การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.   

 คู่มือสำหรับประชาชน: การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.   

 คู่มือสำหรับประชาชน: การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ

 

O15

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

O16

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อสถานศึกษา

 

O17

E-Service

E-Service

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)   

 ระบบตรวจสอบ ปพ.1 Online   

 ระบบตรวจสอบผลการเรียนรายภาค   

 ระบบรับสมัครนักเรียน โรงเรียนวัดวนาสันต์ฯ 

 
 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

เอกสารแนบ

QR-Code

O18

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปีการศึกษา 2564

 

O19

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้า การใช่จ่ายงบประมาณ เป็นต้น เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 (ตุลาคม 2563- มีนาคม 2564)

 

O20

รายผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช่จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น รายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สรุปผลการใช่จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

เอกสารแนบ

QR-Code

O21

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

 

O22

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

 

O23

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดรายเดือน

แบบ สขร.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

 

O24

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัมนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

เอกสารแนบ

QR-Code

O25

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนวัดวนาสันต์ฯ

 

O26

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายฯ

การดําเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โรงเรียนวัดวนาสันต์ฯ

 

O27

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาฯ

หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาบุคลากร การบริหารงานบุคคล ปีการศึกษา 2564

 

O28

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานผลการบริหารและพัฒนาฯ

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปี 2564

 
 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

เอกสารแนบ

QR-Code

O29

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 

O30

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

O31

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนฯ

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปีงบประมาณ 2563

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

เอกสารแนบ

QR-Code

O32

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 

O33

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

เอกสารแนบ

QR-Code

O34

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสถานศึกษา

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียนวัดวนาสันต์ฯ

 

O35

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร โรงเรียนวัดวนาสันต์ฯ

 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

เอกสารแนบ

QR-Code

O36

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

 

O37

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แผนการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

เอกสารแนบ

QR-Code

O38

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

รายการการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี พ.ศ.2564

 

แผนการป้องกันการทุจริต

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

เอกสารแนบ

QR-Code

O39

แผนการป้องกันการทุจริตประจำปี

แผนการป้องกันการทุจริตประจำปี

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา ประจำปี 2564

 

O40

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามฯรายไตรมาส

รายงานข้อมูลกำกับ ติดตาม การดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปีงบประมาณ 2564

 

O41

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในฯ ป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในฯ ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

เอกสารแนบ

QR-Code

O42

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   

 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

 

O43

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

มาตรการป้องกันการรับสินบน   

 มาตรการให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

 
Go to top