ที่ ศธ 04085/ว4796

ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560