โรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี) ได้น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เด็กนักเรียนมี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ภายใต้ “โครงการปลูกข้าวปลูกปัญญาตามวิถีไทย” ซึ่งได้จัดกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เป็นประจำทุกปี สืบทอดวัฒนธรรมการลงแขกดำนา ปลูกข้าววันแม่ เกี่ยววันพ่อ และ ที่สำคัญเป็นการส่งเสริมความรักความผูกพัน ลดผลกระทบทางจิตใจให้กับเด็กนักเรียน ที่ไม่ได้อยู่กับแม่ ในเทศกาลวันแม่แห่งชาติ ตลอดจนส่งเสริมความเข้าใจอันดี ระหว่างคณะครู ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อร่วมกันอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชุมชน
          โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุน จากองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ มีนักเรียนผู้ปกครอง และชาวบ้านโศกนาค และชุมชนใกล้เคียง เข้าร่วมงานในครั้งนี้ กว่า 100 คน กิจกรรมประกอบด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน การปลูกข้าวปลูกปัญญาตามวิถีไทย และการปฏิบัติกิจกรรมลงแขกดำนา ณ แปลงนาสาธิตเกษตรอินทรีย์ ของโรงเรียน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคุณครูจำลอง รักเป้า ข้าราชการบำนาญ และ คุณพ่อมงคล วงศ์คำจันทร์ ปราชญ์ภูมิปัญญาชาวบ้านโศกนาค

Go to top