โรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี) เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2523 ปัจจุบันมีนักเรียน 52 คน ครู 3 คน รับผิดชอบ 9 ชั้นเรียน การขาดแคลนครูผู้สอนและงบประมาณสนับสนุน ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดการศึกษาอย่างยิ่ง ดังนั้น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า พร้อมทั้งชาวบ้านโศกนาค จึงพร้อมใจกันให้มีการทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ในโอกาสครบรอบ 40 ปี เพื่อจัดหาทุนสำหรับจ้างครูช่วยสอนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน จึงขอเรียนเชิญท่านที่เคารพนับถือ และมีจิตศรัทธาได้ร่วมกันอนุโมทนาเป็นเจ้าภาพร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคีครั้งนี้ Go to top