งาน "ร้อยรักสามัคคี 40 ปีวนาสันต์" จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2563 เนื่องในโอกาสครบรอบสี่สิบปีของการก่อตั้งโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสมทบเข้ากองทุนเพื่อการพัฒนาโรงเรียนวัดวนาสันต์ฯ ในการจัดหาครูผู้สอนและพัฒนาโรงเรียน กิจกรรมประกอบไปด้วย
     # การระดมทุนกองผ้าป่าจากคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และพี่น้องชาวบ้านโศกนาค ทุกหลังคาเรือน 
     # บุญประทายข้าวเปลือก เพื่อโครงการอาหารกลางวันนักเรียนซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี
     # กิจกรรมจับสลากของขวัญต้อนรับปีใหม่ของนักเรียนและผู้ปกครอง
     # กิจกรรมการแข่งขันกีฬา "โศกนาคคัพ ครั้งที่ 5 " 
     ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการจัดงานทุกท่าน ศิษย์เก่าทุกรุ่น  ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียนและ พ่อแม่พี่น้องชาวบ้านโศกนาคทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจ จนงาน "ร้อยรักสามัคคี 40 ปี วนาสันต์" สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี สรุปผลการดำเนินงาน

     @ยอดรับวันงาน 260,757 บาท
           สมทบมาเพิ่มเติมหลังวันงาน  17,926 บาท
           รวมเป็นยอด 278,686 บาท
           หักค่าใช้จ่าย 11,890 บาท
           คงเหลือสุทธิ 266,796 บาท

      @ประทายข้าว ได้ข้าวจ้าว 56 กระสอบ ข้าวเหนียว 24 กระสอบ รวม 80 กระสอบ

ยังรอสายผ้าป่าจากต่างประเทศ และเจ้าภาพอื่นๆอีกจะแจ้งสรุปอีกครั้ง

{pdf}images/WS-NEWS/PDF/1587713352x693986531_1.pdf|height:700|width:725{/pdf}

 {pdf}images/WS-NEWS/PDF/1587713352x693986531_1.pdf{/pdf}

 : โรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี)  ที่ตั้ง : 84 หมูู่ 4 บ้านโศกนาค ตำบลแดงใหญ่ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๑๒๐ :
Watwanasan (Soknaksamukkee) School,
Buriram Primary Educational Service Area Office 4, Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand

Copyright@2015 by ICT Teacher Club BR4, All rights Reserved.

Go to top