วันที่ 10 กรกรฏาคม 2563 คุณพ่อมงคล วงคำจันทร์ และคุณพ่อสังวาลย์ ฤทธิไธสง ถ่ายทอดภูมิปัญญาให้นักเรียนเกี่ยวกับการฝึกควายไถนา
คราดนา และการหว่านกล้า ในแปลงนาของโรงเรียนตามโครงการปลูกข้าวปลูกปัญญาตามวิถีไทย ฤดูกาลปี 2563 ซึ่งโรงเรียนวัดวนาสันต์ฯ
ได้จัดกิจกรรมนี้มาเป็นปีที่ 4 "กิจกรรมปลูกข้าววันแม่เกี่ยววันพ่อ" ทั้งนี้เพื่อสืบสาน อนุรักษ์มรดกทางภูมิปัญญาให้คงอยู่คู่ชุมชนสืบไป

 : โรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี)  ที่ตั้ง : 84 หมูู่ 4 บ้านโศกนาค ตำบลแดงใหญ่ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๑๒๐ :
Watwanasan (Soknaksamukkee) School,
Buriram Primary Educational Service Area Office 4, Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand

Copyright@2015 by ICT Teacher Club BR4, All rights Reserved.

Go to top