วันที่ 10 กรกรฏาคม 2563 คุณพ่อมงคล วงคำจันทร์ และคุณพ่อสังวาลย์ ฤทธิไธสง ถ่ายทอดภูมิปัญญาให้นักเรียนเกี่ยวกับการฝึกควายไถนา
คราดนา และการหว่านกล้า ในแปลงนาของโรงเรียนตามโครงการปลูกข้าวปลูกปัญญาตามวิถีไทย ฤดูกาลปี 2563 ซึ่งโรงเรียนวัดวนาสันต์ฯ
ได้จัดกิจกรรมนี้มาเป็นปีที่ 4 "กิจกรรมปลูกข้าววันแม่เกี่ยววันพ่อ" ทั้งนี้เพื่อสืบสาน อนุรักษ์มรดกทางภูมิปัญญาให้คงอยู่คู่ชุมชนสืบไป

Go to top