เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นายวิทยา นนท์นภา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 4 พร้อมด้วย นายเชิดชัย รักษาอินทร์ ศึกษานิเทศก์ ได้มานิเทศติดตามการจัดการศึกษาให้แนวทางในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และให้กำลังใจและข้อคิดในการปฏิบัติงานแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมกันนี้ได้ร่วมปลูกต้นไม้ตามโครงการ"ปลูกต้นไม้ในใจคน ปลุกคน สพฐ.ให้รักษ์สิ่งแวดล้อม" ไว้เป็นที่ระลึกบริเวณข้างเสาธง  
   
   
   
   
   
   

 : โรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี)  ที่ตั้ง : 84 หมูู่ 4 บ้านโศกนาค ตำบลแดงใหญ่ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๑๒๐ :
Watwanasan (Soknaksamukkee) School,
Buriram Primary Educational Service Area Office 4, Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand

Copyright@2015 by ICT Teacher Club BR4, All rights Reserved.

Go to top