ร้อยตรีขุมทอง เลินไธสง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ประธานพิธีเปิดโครงการปลูกข้าวปลูกปัญญาตามวิถีไทย ณ โรงเรียนวัดวนาสันต์ๆ ซึ่งได้น้อมนำ "ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" บูรณาการสู่กิจกรรมการเรียนรู้ที่ฝึกทักษะชีวิตให้กับผู้เรียน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1.เพื่อดำเนินการตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ของพระบาทสมเด็จประปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี่พันปีหลวง ถึงความเอาพระราชหฤทัยใส่ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องข้าวที่เป็นพืชศรษฐกิของไทย และเป็นพืชที่อยู่คู่กับคนไทยและผืนแผ่นดินไทยมาช้านาน จึงมีกิจกรรม
"ปลูกข้าววันแม่ เกี่ยววันพ่อ" ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
2. เพื่อชดเชยกิจกรรมการกราบแม่เนื่องในทศกาลวันแม่แห่งชาติของทุกปี โดยทางโรงเรียนเปลี่ยนมาจัดเป็นกิกรรม "ปลูกข้าววันแม่เกี่ยววันพ่อ" สร้างสานสัมพันธ์สายใยรักระหว่างนักเรียนและผู้ปกครอง สร้างความสัมพันธ์อันดีของคนทุกรุ่นอายุในชุมชน
3.เพื่อสืบสานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญท้องถิ่นกับการทำเกษตรอินทรีย์ปลอด
สารพิษ เพื่อสร้างสำนึกรักบ้านเกิด และความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตและอาชีพดังเดิมของชุมชน

โครงการดังกล่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจากปศุสัตว์อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ ทีอนุเคราะห์ควายโครงการธนคารโค-กระบือ ตามพระราชดำริ ให้กับทางโรงเรียนโดยการประสานงานของกลุ่มวิสาหกิชุมชน หมู่ 4 บ้านโศกนาค และงบประมาณสนับสนุนวัสตุอุปกรณ์จากองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ และพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านโศกนาค ผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญา การทำนาเกษตรอินทรีย์แบบดั้งเดิมให้กับนักเรียน 

 

 
 
 
   
   
   
   
   

 : โรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี)  ที่ตั้ง : 84 หมูู่ 4 บ้านโศกนาค ตำบลแดงใหญ่ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๑๒๐ :
Watwanasan (Soknaksamukkee) School,
Buriram Primary Educational Service Area Office 4, Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand

Copyright@2015 by ICT Teacher Club BR4, All rights Reserved.

Go to top