เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวพิชญ์ชญามญช์ พลรัตน์ นายเชิดชัย รักษาอินทร์ และนางสำเนียง ประนัตศรี ศึกษานิทศก์สำนักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต4 ได้มานิเทศติดตามการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง(STAND ALONE) ณ โรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี) กลุ่มโรงเรียนบ้านใหม่ไชยพจน์ 1 เพื่อศึกษาข้อมูลและเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ของศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์นี้ โดยมีนายทานิน  จันทะขาล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี) พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน  
   
   

 : โรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี)  ที่ตั้ง : 84 หมูู่ 4 บ้านโศกนาค ตำบลแดงใหญ่ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๑๒๐ :
Watwanasan (Soknaksamukkee) School,
Buriram Primary Educational Service Area Office 4, Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand

Copyright@2015 by ICT Teacher Club BR4, All rights Reserved.

Go to top