วันที่ 3 มีนาคม 2564 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี) รับการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา จากคณะอนุกรรมการ กตปน. ชุดที่ 9 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 นำโดย ดร.วิทยา  นนท์นภา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วย นางกฤษณา  เกลียววงศ์ นางเสมอจิตต์  ศรีนอก  นายสิทธิพร  ธรรมรักษา และนางหัชฆภรณ์  กาวไธสง โดยคณะกรรมการได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของคุณครูทุกห้อง และทดสอบการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 จากนั้นนายทานิน  จันทะขาล ผู้อำนวยการโรงเรียนได้นำเสนอผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในแบบติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา พร้อมรับคำเสนอแนะเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษายิ่งๆขึ้นไป  
     
     
     
   
Go to top