วันที่ 3 มีนาคม 2564 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี) รับการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา จากคณะอนุกรรมการ กตปน. ชุดที่ 9 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 นำโดย ดร.วิทยา  นนท์นภา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วย นางกฤษณา  เกลียววงศ์ นางเสมอจิตต์  ศรีนอก  นายสิทธิพร  ธรรมรักษา และนางหัชฆภรณ์  กาวไธสง โดยคณะกรรมการได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของคุณครูทุกห้อง และทดสอบการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 จากนั้นนายทานิน  จันทะขาล ผู้อำนวยการโรงเรียนได้นำเสนอผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในแบบติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา พร้อมรับคำเสนอแนะเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษายิ่งๆขึ้นไป  
     
     
     
   

 : โรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี)  ที่ตั้ง : 84 หมูู่ 4 บ้านโศกนาค ตำบลแดงใหญ่ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๑๒๐ :
Watwanasan (Soknaksamukkee) School,
Buriram Primary Educational Service Area Office 4, Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand

Copyright@2015 by ICT Teacher Club BR4, All rights Reserved.

Go to top