โครงการปลูกข้าวปลูกปัญญาตามวิถีไทยภายใต้มาตรการ D-M-H-T-T-A
⯑⯑⯑⯑⯑⯑⯑⯑⯑
-----------------------------------------
วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. โรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี)ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน และชาวบ้านโศกนาค หมู่ 4 ตำบลแดงใหญ่ จัดกิจกรรมลงแขกดำนา ในโครงการปลูกข้าวปลูกปัญญาตามวิถีไทย ณ แปลงนาสาธิตเกษตรอินทรีย์ โรงเรียนวัดวนาสันต์ฯ เพื่อสืบสานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการทำนาเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง โดยการสนับสนุนองค์ความรู้จากเกษตรอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์และ ได้รับการสนับสนุนกระบือจากปศุสัตว์อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จากโครงการธนาคารโค-กระบือ ตามพระราชดำริ ผ่านกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านโศกนาค และงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่บูรณาการกับวิถีชีวิต ตามแนวทาง “วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ การศึกษาขั้นพื้นฐานในยุคโควิด 19” ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 
 
 
Go to top