นายทานิน  จันทะขาล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี) รายงานความพร้อม และผลการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพตามจุดเน้นการดำเนินงาน 8 ข้อ การบริหารงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และวิธีปฏิบัติที่ดีที่เป็นแบบอย่างได้ ต่อคณะกรรมการนิเทศติดตามผลการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการโรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ(Stand Alone) โดยมี นายพนม ศรีนอก ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย ศน.เสมอจิตต์ ศรีนอก ศน.ณัจฉรียา อุทาโย และ ศน.พลอยชนก ทุนไธสง  ณ โรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี)  เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ขอขอบพระคุณในคำแนะนำ พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลยิ่งๆขึ้นไป

 

 

 
Go to top
        

: โรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี)  เลขที่ 84 หมูู่ 4 บ้านโศกนาค ตำบลแดงใหญ่ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120 :
Watwanasan (Soknaksamukkee) School,
Buriram Primary Educational Service Area Office 4, Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Copyright@2015 by ICT Teacher Club BR4, All rights Reserved.