เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดวนาสันต์ฯ นายทานิน  จันทะขาล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี) เป็นประธานการปร่ะชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดวนาสันต์ฯ ครั้งที่ 2/2564เพื่อรายงานผลการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ผ่านมา และชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อการพัฒนาสู่โรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ  
   
     
     
Go to top
        

: โรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี)  เลขที่ 84 หมูู่ 4 บ้านโศกนาค ตำบลแดงใหญ่ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120 :
Watwanasan (Soknaksamukkee) School,
Buriram Primary Educational Service Area Office 4, Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Copyright@2015 by ICT Teacher Club BR4, All rights Reserved.