คณะครูนักเรียนพร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะที่ปรึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านโศกนาค ได้ร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวในโครงการปลูกข้าวปลูกปัญญาตามวิถีไทย ณ แปลงนาสาธิตเกษตรอินทรีย์ของโรงเรียน เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในชุมชน เป็นการบูรณาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน 

Go to top
        

: โรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี)  เลขที่ 84 หมูู่ 4 บ้านโศกนาค ตำบลแดงใหญ่ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120 :
Watwanasan (Soknaksamukkee) School,
Buriram Primary Educational Service Area Office 4, Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Copyright@2015 by ICT Teacher Club BR4, All rights Reserved.