รับรางวัลครูดีในดวงใจ  จาก รัฐมนตรีว่างการกระทรวงศึกษาธิการ  นพ.ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์  วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมคุรุสภา

ชื่อ นางจุไรรัตน์ จันทะขาล
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (คุรุทายาทรุ่นที่ 8) วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย (เกียรตินิยม) 
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน 
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี)
ที่ตั้ง เลขที่ 84 หมู่ที่ 4 ตำบลแดงใหญ่ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ 31120 
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 19 ปี 2 เดือน 5 วันรางวัลที่ได้รับ
1.  รางวัลครูดีในดวงใจ ของ สพฐ. เนื่องในวันครู ครั้งที่ ๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๑
2.  รางวัลเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๐

รับรางวัลคุรุสดุดี(สายปฏิบัติการสอน)  จาก รัฐมนตรีว่างการกระทรวงศึกษาธิการ  นพ.ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมคุรุสภา

Go to top