โรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี) อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4  ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 มาบูรณาการบริหารจัดการในสถานศึกษา โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน โดยได้แบ่งพื้นที่ทำการเกษตรแบบผสมผสาน ฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติอย่างเป็นระบบครบถ้วนทุกกระบวนการ มีการแบ่งกลุ่มดำเนินงาน ในการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ การเลี้ยงปลา การปลูกกล้วย ไม้ผล และพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ มีกองทุนหมุนเวียนโดยผ่านกิจกรรมโรงเรียนธนาคารสู่โครงการอาหารกลางวันอย่างยั่งยืน มีการนำโปรแกรม Thai school lunch มาใช้ในการจัดทำสำรรับอาหาร ทำให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันมีคุณค่าครบทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ

 

         

        ถึงแม้ว่า จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก แต่ก็สามารถดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน เห็นได้จากกิจกรรมปลูกข้าวปลูกปัญญาตามวิถีไทย ก่อให้เกิดกองทุนข้าวเปลือกเพื่อโครงการอาหารกลางวันที่ยั่งยืน ผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ควบคู่ไปกับการส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวันอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในปีการศึกษา 2559 โรงเรียนวัดวนาสันต์ฯได้รับรางวัลสถานศึกษาพอเพียงขนาดเล็กที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับประเทศ และในปีการศึกษา 2560 ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบโครงการอาหารกลางวันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก 

Go to top
        

: โรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี)  เลขที่ 84 หมูู่ 4 บ้านโศกนาค ตำบลแดงใหญ่ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120 :
Watwanasan (Soknaksamukkee) School,
Buriram Primary Educational Service Area Office 4, Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Copyright@2015 by ICT Teacher Club BR4, All rights Reserved.