เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายประยงค์  เลาลักษณ์จรรยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 4 พร้อมด้วย นายพนม ศรีนอก ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวณัฐชยาลิไธสง รักษากา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นายสมคิด จันนวล ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางเสมอจิตต์ ศรีนอก ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบกลุ่มโรงเรียนบ้านใหม่ไชยพจน์ 1 นางสาวพิชญ์ชญามญช์ พลรัตน์ นางสาวบุญโรม ดอมไธสง นางสำเนียง ประนัดศรี ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมด้วย นายอมร แตบไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ นายโกสุม  มนัสสิลา กำนันตำบลแดงใหญ่ และผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ ร่วมประชุมกับ ดร.อดุลย์ สุชิรัมย์ ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลและคณะติดตาม ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ (คณะทำงานโครงการฯ ) เพื่อติดตามตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในโครงการโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (STAND ALONE)จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายทานิน จันทะขาล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) นำเสนอผลการขับเคลื่อนต่อที่ประชุม และนำชมบริบทของโรงเรียน