ประวัติโรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี)

   
 

   โรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2484 โดยอาศัยศาลาวัดวนาสันต์ บ้านโศกนาค เป็นที่เรียนของนักเรียน และได้ถูกยุบเลิกไปในปี พ.ศ. 2496 เนื่องจากราษฎรในหมู่บ้านประสบปัญหาความยากจน ฝนแล้ง การทำนาไม่ได้ผล จึงอพยพไปตั้งถิ่นฐานที่อื่น ต่อมาปี พ.ศ. 2523 ชาวบ้านจึงร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น 1 หลัง และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นมอบให้เป็นสมบัติของโรงเรียน โดยทางราชการได้อนุญาตให้ตั้งโรงเรียนได้อีกครั้ง เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2523 มีพื้นที่ จำนวน 8 ไร่ 1 งาน 81 ตารางวา
พ.ศ. 2527 ได้รับงบประมาณจากทางราชการสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/26 เป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้น ขนาด 3 ห้องเรียน สร้างด้วยงบประมาณของทางราชการ
พ.ศ. 2529 ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างส้วมแบบ สปช.604/45 จำนวน 2 ที่
พ.ศ. 2549 ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน คณะศิษย์เก่าระดมทุนเพื่อก่อสร้างอาคารมูลมังบ้านเฮา มูลค่า 120,000 บาท
พ.ศ.2550 คณะครูบริจาคสนับสนุนปรับปรุงเสาธง มูลค่า 45,000 บาท
พ.ศ.2551 ชุมชนร่วมกันจัดหาผ้าป่าเพื่อการศึกษา
- ก่อสร้างรั้วความยาว 200 เมตร มูลค่า 150,000 บาท
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตความยาว 150 เมตร มูลค่า 120,000 บาท
พ.ศ. 2552 ชุมชน ผู้ปกครอง คณะครูได้ร่วมบริจาคทรัพย์ - วัสดุต่อเติมชั้นเรียน สปช. 105/29
โดยไม่ใช้งบจากทางราชการได้เข้าร่วมโรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และได้ผ่านการประเมินจาก สมศ.รอบที่สอง ได้ระดับดี-ดีเยี่ยม ทุกตัวบ่งชี้
พ.ศ.2553 ได้ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน จัดนำเทคโนโลยีระบบ ICT มาช่วยในการเรียนการสอนให้ทันสมัยทันโลกทันเหตุการณ์ มีโทรทัศน์และคอมพิวเตอร์ทุกห้องเรียน
พ.ศ. 2554 ได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียนหลังแรกและ สปช.105/26 (หลังคา/รางน้ำฝน/ร่องระบายน้ำ)คณะครู ผู้ปกครอง ชุมชน ร่วมกันจัดหาผ้าป่าเพื่อการศึกษา ก่อสร้างโรงอาหารและส้วมสำหรับนักเรียนอนุบาล มูลค่า 130,000 บาท
พ.ศ. 2555 ได้รับงบประมาณซ่อมแซมส้วมแบบ สปช.604/45 และปรับสภาพภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และผ่านการประเมินเป็น “สถานศึกษาพอเพียงพอเพียง 2555”
พ.ศ. 2556 คณะครูได้บริจาคเงินเนื่องในโอกาสได้รับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษก่อสร้างซุ้มประตูโรงเรียนมูลค่า 80,000 บาท ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศโรงเรียนต้นแบบระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
พ.ศ. 2557 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดงานผ้าป่าสามัคคีสายสัมพันธ์วันแม่ ได้งบประมาณมาดำเนินการก่อสร้างรั้วด้านทิศเหนือมูลค่า 120,000 บาท ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบสาม จาก สมศ.
พ.ศ. 2558 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดงานบุญประทายข้าว ได้ข้าว 132 กระสอบ และได้งบประมาณมาดำเนินการก่อสร้างฐานพระพุทธรูป จำนวน 65,719 บาท พร้อมคอมพิวเตอร์ 15 ชุด
พ.ศ. 2559 พระมหาประทีบ สุภฺทโท พร้อมญาติโยมมอบพระพุทธชินราช ขนาดหน้าตัก 30 นิ้วให้เป็นพระพุทธรูปประจำโรงเรียน โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ของ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
พ.ศ. 2560 ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 66 กิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ระดับชั้น ป.4-6 และโล่รางวัลเสมา ปปส.ผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข และรางวัลสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับประเทศ โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดรับนักเรียนอนุบาลปีที่ 1 (3 ขวบ) ปีการศึกษา 2560
พ.ศ. 2561 ได้รับโล่รางวัลโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน “ดีเด่น” ระดับประเทศ และรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) และเหรียญทองแดง การแข่งขันสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับ ป. 4-6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
พ.ศ. 2562 ได้รับงบประมาณก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรมพลศึกษา) จำนวน 159,100 บาท ได้รับรางวัลเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
พ.ศ. 2563 คณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมกับผู้ปกครองและศิษย์เก่าจัดงานผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา “ร้อยรักสามัคคี 40 ปี วนาสันต์” เพื่อจัดหาทุนจ้างครูช่วยสอน และพัฒนาโรงเรียน เป็นเงิน 293,096 บาท

 
   
   
   
   
   
     
Go to top
        

: โรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี)  เลขที่ 84 หมูู่ 4 บ้านโศกนาค ตำบลแดงใหญ่ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120 :
Watwanasan (Soknaksamukkee) School,
Buriram Primary Educational Service Area Office 4, Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Copyright@2015 by ICT Teacher Club BR4, All rights Reserved.