O3 อำนาจหน้าที่
 
โรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี) สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

 

บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
          1) พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
          2) พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
                     มาตรา 38 (กรรมการสถานศึกษา)        
                     มาตรา 39 (อำนาจหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา)
         3) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2547
                    (ออกตาม ม.34 วรคสี่ ของ พรบ.บริหาร ศธ.)                                               
         4) กฎกระ ทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษา
                    (ออกตาม ม.39 วรรคสอง พรบ.กศ แห่งชาติ 2542)  
         5) ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลใน
                     สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546 (ออกตาม ม.35 พรบ.บริหาร ศธ.) 
         6) กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการ และกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2564
          7)  ระเบียบ กฎหมายอื่นๆ

2. บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาตามเจตนารมณ์ของ พรบ. การศึกษาแห่งชาติ              
           1) จัดทำนโยบายแผนพัฒนาการศึกษาด้านวิชาการ บุคคล งบประมาณ บริหารทั่วไป               
           2) จัดตั้ง/รับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
           3) พัฒนาหลักสูตร /จัดการเรียนการสอน    
           4) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติ      
           5) กำกับ ติดตามประเมินผลตามแผนงานโครงการ 
           6) ระดมทรัพยากร ปกครอง ดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สินฯ 
           7) จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
           8) ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน สร้างความสัมพันธ์

 
   

  

 

OIT เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

Go to top
        

: โรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี)  เลขที่ 84 หมูู่ 4 บ้านโศกนาค ตำบลแดงใหญ่ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120 :
Watwanasan (Soknaksamukkee) School,
Buriram Primary Educational Service Area Office 4, Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Copyright@2015 by ICT Teacher Club BR4, All rights Reserved.