O6: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
โรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี) สพป.บุรีรัมย์ เขต 4


#รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 [คลิก]

#พระราชบัญญัติ

- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 [คลิก]
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 [คลิก]
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 [คลิก

- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 [คลิก]
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 [คลิก]
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 [คลิก]
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 [คลิก]
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 [คลิก]
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 [คลิก]
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 [คลิก]
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 [คลิก]
- พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 [คลิก]
- พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 [คลิก]
- พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 [คลิก]
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 [คลิก]
- พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 [คลิก]
- พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 [คลิก]

#กฎกระทรวง
- กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 [คลิก]
- กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546 [คลิก]
- กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและการเทียบระดับการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2546 [คลิก]
- กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษาเฉพาะทาง พ.ศ. 2547 [คลิก]
- กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 [คลิก]
- กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของสถานประกอบการในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ.2547 [คลิก]
- กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสถาบันพระพุทธศาสนา พ.ศ.2548 [คลิก]
- กฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 [คลิก]
- กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการ และกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2564 [คลิก]

#ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546 [คลิก]
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.25ุ63 [คลิก]

 

 


     
 

OIT เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

Go to top
        

: โรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี)  เลขที่ 84 หมูู่ 4 บ้านโศกนาค ตำบลแดงใหญ่ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120 :
Watwanasan (Soknaksamukkee) School,
Buriram Primary Educational Service Area Office 4, Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Copyright@2015 by ICT Teacher Club BR4, All rights Reserved.